FAQ 1

 • Answer
 • Какво е Ecoscan?

  Ecoscan е инструмент за измерване на въздействието на даден бизнес върху околната среда. Това въздействие е представено като екологичен отпечатък (глобални хектари), както и като въглероден отпечатък (тона СО2 еквивалент).


  Ecoscan бе разработен в рамките на европейския проект Ecotips 2.0 (Леонардо да Винчи – Учене през целия живот). Този онлайн инструмент, заедно с инструментите EcoTips и Ecomapping представляват EcoToolKit – кутия с инструменти за екологичен мениджмънт. EcoToolKit е елемент от системата за управление по околна среда. Може да бъде разбиран като първата стъпка при създаването на такава система. Подчертавайки значимото въздействие, което фирмата има върху околната среда, инструментът бързо посочва възможните приоритетни действия, които можем да изберем за изпълнение в нашия екологичен план за действие.

  Начало на страницата
 • За кого е Ecotoolkit?

  Разработен е за оценка на микро предприятия от осем икономически сектора.

  Този инструмент е разработен за всеки, който би искал да включи отношението към околната среда в своята дейност и специфично за микро и малки предприятия от следните осем сектора: работа в офис, бар, бърза закуска и ресторант, търговски площи, събития, строителство и ремонти, автосервизи, фризьорски салони и салони за красота и настаняване.

  Инструментът може да бъде използван от:
  - Центрове за обучение и университети
  - Консултанти
  - Организации работещи за подпомагане на предприемачеството в работата им с бизнеса.

  Начало на страницата
 • Какво е това екологично диагностициране?

  Инвентаризация на екологичното статукво във фирмата, целяща измерване на въздействието от дейността на фирмата върху околната среда и идентифициране на свързаните с това проблеми. Диагностицирането позволява да разберем причините за това специфично за фирмата въздействие и да изберем подходящите решения.

  Тази оценка може да доведе до разработването на план за приоритетно ограничаване на това въздействие и решаване на проблемите.

  Начало на страницата
 • Какво е Екологичен отпечатък?

  Екологичният отпечатък е единица площ (биологично продуктивна земя и море), която хората използват, за да получат ресурсите, които консумират и която абсорбира отделения от човешката дейност СО2 и натрупаните отпадъци.
  Екологичният отпечатък предоставя конкретна цифра, отговаряща на отговорността, която носим за изчерпването на природните ресурси.

  Биокапацитет и екологичен дълг

  Биокапацитетът е способността на планетата да регенерира природния капитал. Само част от планетата може да създава и възстановява ресурси и абсорбира нашите отпадъци. Тази част се нарича биологично продуктивна. Останалата част, състояща се предимно от пустини, ледници и морско дъно се възстановява за твърде дълги периоди.
   
  Изчислено е, че биологично продуктивната площ от Земята е около 12 милиарда хектара, от общо 51 милиарда.

  За измерването на екологичния отпечатък ние използваме, като индикатор, глобални хектари (гх). Гх представлява площ от 1 хектар, със средна за света биопродуктивност.   

  За да разберете колко площ е необходима за всеки човек просто разделете биокапацитета (12 милиарда гх) на световното население (7 милиарда). Ще получите 1,7 гх на човек. Това е нашият устойчив отпечатък.

  Но днес екологичният отпечатък на човечеството е 2,7 гх на човек. Това се нарича overshoot. Иначе казано: ние консумираме повече ресурси, отколкото планетата може да регенерира и отделяме повече СО2, отколкото може да абсорбира, а отгоре на всичко генерираме и много и разнообразен отпадък, който няма място в природните системи.

  Денят, в който прехвърляме биокапацитета на Земята, се нарича Overshot Day и тази година се случи на 27 септември 2011 г. Това означава, че в останалите дни от годината живеем на природен кредит. Иначе казано, изпаднали сме в дълг към Земята.

  Освен това, тази задлъжнялост не е равномерно разпределена. Едни дължат повече от други, но всички заедно търпим последствията, от например, глобалното затопляне.
  Например, през 2010 г.:  
  - Един българин използва 4,1 гх/година
  - Един американец 8 гх/година
  - Един африканец 1,4 гх/година
  => Ако всеки консумираше като средния европеец (4,7 гх/година), бихме се нуждаели от близо три планети, за да посрещнем нуждите си (или задоволим желанията си?)!

  Екологичен отпечатък на организации

  Ние можем да изчислим екологичния отпечатък на света, държавата, града, човека … и следователно – на фирмата!

  Когато изчисляваме отпечатъка на даден бизнес, фокусът пада върху:
  • Сградата
  • Енергията
  • Мобилността
  • Отпадъците
  • Храната
  • и т.н. ...

  Начало на страницата
 • Какво е Въглероден отпечатък?

  Въглеродният отпечатък е средното количество парникови газове отделени в атмосферата всяка година, от бизнеса или хората, от използването на изкопаеми горива (за електричество, отопление, транспорт, …). Резултатът се представя в тона СО2 еквивалент. Въглеродният отпечатък се отнася специално до нашето въздействие върху Промените в климата.

  Парников ефект

  Промените в климата са резултати от парниковия ефект. Той пък е засилен от емисиите парникови газове в атмосферата.

  Парниковият ефект е явление, резултат от естественото регулиране на планетата. Без него, средната температура на Земята би била – 18 ° C вместо сегашните 15 ° C.

  Натупването на парникови газове в атмосферата, обаче, води увеличаване на температурата на Земята. Газове с парников ефект са: (въглероден диоксид (СО2), метан (СН4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоровъглероди (HFCs), перфлуоровъглеводороди (PFCs), серен хексафлуорид (SF6)).

  Начало на страницата
 • Какъв е резултатът от диагностицирането?

  • Оценка на въздействието на фирмата върху изчерпването на природните ресурси и глобалното затопляне
  • Идентифицирането на значимите въздействия и съответно приоритетните действия
  • Информираност относно проблемите, пред които е изправена фирмата
  • Познаване на потреблението и съответно неговото по-добро управление
  • Разбиране на зависимостта от изкопаеми горива и алтернативните възможности
  • Сравняване на екологичното статукво на фирмата във времето
  • Съответствие с екологичното законодателство
  • Инструмент в подкрепа взимането на решения и предприемане на действия
  • Нещо повече от обичайната представа на фирмата за „еко означава допълнителни разходи”.

  Начало на страницата
 • Кога използваме този инструмент?

  Според цикъла на Деминг екологичният анализ е първата стъпка в Планиране (P) – Изпълнение (D) – Проверка (C) – Въздействие (A). Използването на Ecoscan предхожда планирането на екологичен план за действие, който на свой ред ще включи поставянето на цели и изпълнението на мерки. Ecoscan може да се използва както за отделно събитие, така и за по-дълъг период, което го прави идеален за използване веднъж в годината (в края на финансовата година).

  Диаграма от: http://tuj.asenevtsi.com

  Начало на страницата
 • Какви данни ми трябват за използването на инструмента?

  Инструментът съдържа няколко секции. За всяка от тях е добре да подготвите следната документация, преди използването на Ecoscan:

  Обща информация
  - Годишен оборот, брой служители и брой служители на пълен работен ден (ПРДекв.).

  Енергия и вода
  - Площ (М²) заемана от фирмата: проверете в договора за наем или нот. акт  
  - Потребление на енергия (кВтч) и вода (М³): проверете своята сметка
  - Мощност (кВТ) на хладилника, фризера, климатика: от фактурите или информационните табелки на уредите

  Транспорт и мобилност
  - Брой фирмени автомобили и пропътувани километри на година
  - Пропътувани километри: билети от друг транспорт
  - Пропътувани километри: от служителите и

  Покупки (продукти и услуги)
  - Количества и вид: фактури (хартия, уреди, напитки, …)

  Отпадъци
  - Тона отпадък (домакински, пластмаса и алуминий, хартия/картон, електронно оборудване): наблюдавани количества или обем (през годината)

  Начало на страницата
 • Как да използвам Ecotoolkit?

  Стъпка 1: Регистрация

  В началната страница, изберете „Регистрация”

  Попълнете регистрационната форма с информация за вашата фирма.

  След като се регистрирате ще получите потвърждение по имейл.
  След което можете да влезете като регистриран потребител.


  Стъпка 2: Вход

  Стъпка 3: Избор на инструмент (Ecoscan)

  Стъпка 4: Попълване на данни

  Обърнете специално внимание:

  -    Ако изчислявате за цяла година, не забравяйте да попълните годишни количества.

  -    Мерните единици на фактурата може да са различни (например: потреблението на газ може да е представено в м3 или кВтч– 1 м³ газ = 10,4 кВтч).

  -    Количеството литри получавате, ако знаете пропътуваните в годината километри и консумацията на вашия автомобил. Обърнете внимание при километрите, пропътувани от служителите, може би някои от тях не работят на пълен ден. Пропътуваните километри може да запишете спрямо пълните работни дни.

  -    Следенето на изхвърляните отпадъци не е толкова лесно. Направете прогноза знаейки колко изхвърляте всяка седмица или месец (и умножете за желания период).

  Стъпка 5: Изчислете своя отпечатък 

  Стъпка 6: Доклад за вашия въглероден отпечатък (тСО2екв.)…

  Таблицата показва точното количеството СО2 по компоненти
  Графиката е визуално представяне на дела на различните компоненти

  ... или за вашия екологичен отпечатък (гх)

  Изберете:

  и вижте … таблица в гх и графика в гх


  Стъпка 7: Изтеглете в PDF формат

  Изберете:

  За да запазите своя доклад и за да можете да сравните своите резултати в бъдеще.

  Стъпка 8: Визуализирайте резултатите си

  Изберете:

  И ще видите визуално представяне на вашия въглероден отпечатък

  Както и визуално представяне на екологичния ви отпечатък

  Стъпка 9: Сравнете своите резултати

  Можете да сравните докладите си във времето. Това ви помага да анализирате увеличаването или намаляването на екологичното ви въздействие в различни периоди от време и факторите, които го обуславят.

  Изберете:  Начало на страницата
 • Какво е Ecoscan Lite?

  Направихме възможно и по-лесното изчисление на вашия отпечатък. Когато изберете Ecoscan Lite ще можете да създадете олекотена версия на вашия отпечатък, взимайки предвид само основните източници за екологично въздействие. Не забравяйте, че за по-пълно представяне на вашия отпечатък препоръчваме отделянето на повече време и използването на пълната версия на Ecoscan.

  Начало на страницата
 • Как да използвам Ecotips?

  Този интернет сайт е разработен за предприемачи, с цел да бъде максимално удобен за вас.

  Какво е важно за вас? Какви специфични въпроси си задавате, когато обсъждате устойчивото управление на вашия бизнес?

  Съветите в Ecotips са групирани според дейностите във вашата работа и условията, при които ги изпълнявате.

  Например:

  Във вашия офис използвате много хартия. Как можете да направите това потребление по-устойчиво? Отговорът ще получите от съветите групирани в аспекта „употреба на хартия”.

  Ако пък, като търговец, например, искате да намалите консумацията на енергия от климатиците през летния сезон, отговорът ще получите от съветите групирани в аспекта „отопление”.
  Едно нещо е винаги важно – възвръщаемостта. Каква финансова изгода се крие зад този съвет? За повечето съвети ще намерите и тази информация.

  За да използвате Ecotips са ви необходими потребителско име и парола.

    

  Начало на страницата
 • Как да навигираме в Ecotips?

  Веднъж регистрирани има два начина за получаване на информация:

  •    Ако фирмата ви оперира в един от следните осем сектора: Бар, бърза закуска, ресторант; Работа в офис; Търговски площи; Фризьорски салони и салони за красота; Автосервизи; Строителство и ремонти; Настаняване; или Събития, то съветите ще получите, като изберете съответния сектор.

  •    Ако формата ви не спада към един от осемте сектора или ако търсите съвет за специфичен аспект, можете да получите тази информация избирайки съответния аспект от падащото меню горе в дясно на интернет страницата.

  През сектора

  От началната страница на Ecotips можете да изберете желания от вас сектор.

  След което ще можете да се разходите из графиката, показваща различни аспекти от дейността, които имат въздействие върху околната среда. Ще видите стрелки за всеки аспект, когато се разхождате по рисунката с вашата мишка.

  Избирайки стрелката ще получите съветите свързани със съответния аспект. От менюто в ляво можете да разгледате различните съвети.

  През аспекта

  Горе в дясно на интернет страницата ще видите падащо меню, от което можете да избирате съответния аспект. За да видите съветите свързани с избрания от вас аспект моля изберете бутона „ok”.

  От лявото меню можете да изберете от различните съвети.

  Начало на страницата
 • Какво означават символите?

  В хоризонталната синя лента, в дясната част, ще видите символи. Какво е тяхното значение?

  Иконката с еврото €

  Ако изберете символа €, ще видите съвети, чието прилагане е свързано с малка инвестиция (до 100 лева);

  Ако изберете символа €€, ще видите съвети, чието прилагане е свързано с инвестиция до 400 лева;

  Ако изберете символа €€€, ще видите съвети, чието прилагане е свързано с инвестиция над 400 лева;

  Иконката със „съвета”  

  Намира се до името на всеки съвет. Избирайки този символ вие запазвате съответния съвет. Това означава, че веднъж, след като сте свършили с посещението на Ecotips страницата, ще имате списък със избрани и запазени съвети, който можете да видите избирайки същия символ, този път от хоризонталната синя лента.

  Този списък можете да изпратите по имейл, избирайки символа @ или да отпечатате (избирайки символа на принтер).

  Иконите с езиците: FR/EN/NL/BG/SL/EST

  Използват се за промяна на езика (френски<<>>английски<<>>холандски<<>>български<<>>словенски<<>>естонски).

   


  Начало на страницата
 • Какво е Ecomapping?

  „Ecomapping”, или така наречените – „Еко карти” е един инструмент, който помага на малките фирми да прилагат системи за управление по околна среда (EMAS, ISO 14001, и др.) по интуитивен и лесен начин. Този практичен и визуален подход дава възможност на управителите на фирми да анализират и управляват екологичното „поведение” на малки фирми.  Целта на Екокартите е да предостави на малките организации и фирми безплатен, визуален и лесен, в същото време и практичен инструмент за анализ и управление на екологичните резултати. Това става посредством изготвянето на скица на обекта, например на работилницата или цеха, на офиса или на склада или на квартала, с цел да се придобие представа за моментното (екологично) състояние на фирмата или организацията.

  Екокартите не са цел сами по себе си, а по-скоро процес, които помага за определянето и приоритизирането на екологични проблеми и въпроси. След като веднъж са изготвени, Екокартите могат да послужат за основа на по-мащабна системи за управление по околна среда.

  Начало на страницата
 • Колко струва използването на Ecotoolkit?

  Използването на някои компоненти на Ecotoolkit е безплатно.

  Ecoscan и Ecomapping са достъпни за всеки, след регистрация.

  За да получи достъп до Ecotips вашата фирма се нуждае от парола от своя консултант, което е въпрос на допълнително договаряне.

  Начало на страницата