POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

 • Answer
 • Na koga se obrnem, če želim več infomacij o Ecotoolkit?

  NEC Notranjski ekološki center, Cerknica je nosilna organizacija za aktivnosti v Sloveniji.

  Kontaktirate nas lahko na:

  e-mail: tomaz@nec-cerknica.si

  Notranjski ekološki center Cerknica
  Popkova ulica 4
  1380 Cerknica

  Mobitel: + 386 31 408 754
  Fax: + 386 59 941 909

  Na vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili!

  Na vrh strani
 • Kako do finančnih virov?

  Na naslednjih povezavah lahko najdete več informacij o finaniranju MSP:

  » Environmental Technologies Action Plan - ETAP

  » LIFE

  » Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP

  » EU capacities programme

  » EU small business portal

  » Access2Finance

  Na vrh strani
 • Registracija in varstvo osebnih podatkov

  Na tej povezavi se nahaja izjava o varstvu osebnih podatkov in strinjajem z registracijo

  Na vrh strani
 • Kaj je Ekotoolkit?

  Ekotoolkit je spletna platforma, ki uporabnikom pomaga diagnosticirati okoljsko stanje podjetja, organizacije ali posameznika. Sestavljen je iz treh medseboj povezanih orodij in sicer:

  - orodja Ekokalkulator (angl. EcoScan)

  - orodja Ekokartiranja (angl. Ecomapping) in

  - orodja Ekonasvetov (Ekotips)

  Ekoračunalo je orodje, ki omogoča merjenje okoljskega vpliva podjetja na okolje. Ta vpliv je izražen, kot okoljski odtis (v globalnih hektarjih) in v ogljičnem odtisu (v ekvivalentu ton ogljika).

  Ekokalkulator je bil razvit v evropskem projektu Ecotips 2.0 (Leonardo da Vinci - program Vseživljenskega učenja). To orodje dopolnuje orodij  Ekokartiranje in Ekonasveti, ki so skupaj navoljo v Ecotoolkit-u - zbirki orodij za okoljski management.

  Ekotoolkit lahko uporabimo, kot prvi korak pri vpeljavi okoljskega management sistema, saj je ta okoljski pristop skalden s sistemom ravnanja z okoljem.

  Z orodjem lahko organizacija hitro postavi okoljski akcijski načrt in prednostne ukrepe za izvajanje, saj orodje izpostavi katere izdatne vplive povzroča.

  Na vrh strani
 • Za koga je Ecotoolkit primeren?

  Ecotoolkit je primeren za male organizacije. Razvit pa je bil s poudarkom na osmih sktorjih.


  Ecotoolkit je oblikovan za vsakogar, ki želi vključevati skrb za okolje v svojih aktivnostih, še posebaj pa:

  - Mikro in mala podjetja, ki delujejo v enem iz med 8 sektorjih. pisarniške dejavnosti,  bari in restavracije, trgovine na drobno, prireditve, gradnja in obnova, avtomehanične delavnice, frizerski in kozmetični saloni, prenočišča in nastanitve.

  Orodje je moč uporabljati v podpornih okoljih, kot so:

  - Centri usposabljanja in univerze
  - Svetovalci
  - Podporne strukture za podjetništvo

  Na vrh strani
 • Kaj je okoljska diagnoza?

  Gre za popis stanja organizacije, kjer je opredeljen vplivi delovanja podjetja na okolje, in identifikacijo okoljskih problemov organizacije. Diagnoza omogoča razumevanje vzrokov in problemov teh vplivov, specifičnih za diagnosticirano organizacijo. Na podlagi te, so postavljene prave rešitve.

  Ta ocena lahko vodi k ustavrjanju prednostnega akcijskega načrta, s katerim zmanjšujemo ali odstranimo vplive na okolje.

  Biokapaciteta in ekoljski dolg

  Biokapaciteta je regenerativna sposobnost planeta. Samo del planeta lahko ustvarja in obnavlja vire in absorbira naše odpadke. Govorimo o biološki produktivnosti (nekega območja oz. zemlje) na eni strani, na drugi strani imamo npr. puščave, ledenike in morje, katerih sposobnost obnove prenizka.

  Ocenjujemo, da je biološka produktivnostna kapaciteta površine zemlje pribljižno 12 miljard hekrarjev od skupno 51 mijard hektarjev, ki predstavlja celotno površino Zemlje.

  Pri merjenu okoljskega odtisa, uporabljamo za indikator globalene hektarje (gHa). Gha predstavlja prodkcijsko kapaciteto enega ha zemljišča v primerjavi s svetovno popvprečno produktivnostjo. Da bi ugotovili območje, ki je namenjeno za vsakega posameznika na svetu, je potrebno biokapaciteto (gHa 12 miljonov) s svetovnim prebivalstvom (7 miljard). Tako dobimo razmerje 1.7 gHa na osebo, ki predstavlja trajnosnti odtis.

  Po izračunih je današnji okoljski odtis prebivalstva je 2,7 gHa per capita. To je prekoračitev, kar pomeni, da porabimo virov, kot jih je planet Zemlja zmožna regenerirati in da proizvedemo več odpadkov kot jih lahko Zemlja absorbira.


  Dan, ko smo presegli biokapaciteto Zemlje, se imeuje "Overshot Day" oz. Dan prekoračitve. Zgodil se je na dan 27. september 2011. Praktično to pomeni, da od tega neva naprej živimo v prekomerni porabi - torej v kreditu do planeta.

  Še več, vemo, da je potrošnja zelo neenakomerno razporejena in kot posledica, je dolg do zemlje različen po območju Zemlje. Dejstvo je, da si posledice delimo vsi. Npr. posdnembne spremembe.

  Tako,
  - Beljgijc potroši 5.1. gha/ leto
  - Američan potroši 9.2 gha / leto
  - Afičan porabi 1.4 gha / leto

  Če bi vsi potrošili toliko kot prebivalc zahodnega sveta, bi trenutno potrebovali 3 zemlje, da bi Zemlja nudila vire našim potrebam.

  Okoljski odtis organizacij

  Okoljski odtis lahko računamo za svet, državo, mesto, osebo .. in zato tudi za podjetje!

  Ko računamo okoljski odtis organizacije, je fokus predvsem na: 

  • Zgradbi
  • Energiji
  • Transportu in mobilnostmi
  • Odpdkih
  • Hrani
  • Itd...

  Na vrh strani
 • Kaj je ogljični odtis?

  Ogljični odtis je merilo vpliva naših dejavnosti na okolje, zlasti na okoljske spremembe. Nanaša se na količino toplogrednih plinov "GHG - greenhouse gas", ki nastajajo v našem vsakdanjiku preko izgorevanja fosilnih goriv za proizvodnjo električne energije, ogrevanje, transport, itd.

  Je merilo za vse toplogredne pline, ki jih individualno proizvedemo in nosi enoto tone (ali kg) ekvivalenta ogljikovega dioksida (CO2). Ogljični odtis povezujemoz vplivom na okolje in podnembne spremembe.

  Učinek toplogrednih plinov

  Znanstveniki ugotavljajo povezavo med topologrednimi plini in spremembami na podnebje. Efekt toplogrednih plinov je fenomen naravnega uravnavanja planeta. Če ne bi bilo toplogrednih plinov, bi bila popvprečna temperatura na Zemlji -18 ° C namesto sedanjih ocenjenih 15 ° C.

  Akumulacija toploglednih plinov (ogljikov dioksid (CO2), metan (NH4), dušikov oksid (N2O), fluorirani ogljikovodiki (HFCs), perfluorirani (PFCs), žveplov heksafluorid (SF6)) povzročijo porast temparature na Zemlji.

  Na vrh strani
 • Kaj je okoljski odtis?

  Okoljski odtis je orodje za merjenje in odločanje pri izračunavanju, kolikšna površina zemlje in obmoje voda je potrebnih za nastanek naravnih virov, ki jih človeška populacija porabi.

  Predstav lja vso rodovitno površino zemlje, ki jo posameznik potrebuje za zadovljevanje potreb. Danes je rodovitne zemlje manj kot 1/4 površine zemlje, tj. 10,8 milijard hektarjev (2,3 milijard ha oceanov in 8,5 miijard ha kopnega). Zadnje poročilo WWF pravi, da je okoljski odtis za 25% presegel biološko zmogljivost planeta.

  Okoljski odtis se meri v globalnih hektarjih (gha).GHA predstavlja proizvodne zmogljivosti enega hektarja zemljišča s povprečno produktivnostjo v svetu. Če razdelimo površino zemlje na vsakega človeka na svdtu, dobimo rezultat približno 1,7 GHA na osebo, kar predstavlja naš trajnostni odtis.

  Danes je žal okoljski odtis posameznika v povprečju 2,7 GHA, kar pomeni, da porabimo več naravnih danosti, kot jih lahko planet regenerira ter ustvarimo več odpadkov, kot jih lahko planet absorbira.

  Naše potrebe so glede na zmogljivost zemlje prevelike in živimo v okoljskem dolgu. Seveda da se naše potrebe razlikujejo glede na razvitost posameznih držav. To na primer Belgijec porabi 5,1 GHA na leto, Američan 9,2 GHA na leto in Afričan le 1,4 GHA na leto.

  S trenutno potrošnjo bi prebivalci sveta potrebovali tri planete, da bi zadostili našim trenutnim potrebam!

  okoljski odtis v organiizacijah

  S pomočjo orodja Ekokalkulator, lahko na enostaven način izračunate okoljski odtis vašega podjetja, države ali posmeznika.

  Na vrh strani
 • Kaj mi okoljska diagnoza pove?

  Pričakovani rezultati okoljske diagnoze so predvsem:

  - ocena vpliva družbe/organizacije/posameznika na izčrpavanje naravnih virov

  - ugotovitev pomembnih vpliv in sprejetne prednostnih ukrepov

  - identifikacija okoljskih težav, s katerimi se organizacija sooča

  - jasna vizija potrošnje in s tem boljše upravljanje le te

  - ocena odvisnosti od fosilnih goriv

  - razvoj okoljskih razmer  v daljšem časovnem obdobju

  - upoštevanje okoljske zakonodaje

   

  Na vrh strani
 • Kdaj uporabljati orodje?

  Glede na Demingov cikel (angl. Plan - Do - Check - Act) je okoljska analiza prvi korak.

  Uporaba Ecotookita je predvsem uporabna v fazi planiranja, ko podjetje pregleda okoljske vplive in ravzije okoljski akcijski program ter sprejme ukrepe za zmanjšanje okoljskeg odtisa.

  Ekokalkulator je diagnostično orodje, s katerim si organiazcije lahko pomagajo pri izračunavanju okoljskega in ogljičnega odtisa za posamezne dogodek, posamezno periodo ali daljše časovno obdoje. Priporočljivo je, da se okoljsko diagnostiko dela na koncu obračunskega leta.

  Diagram by Karn G. Bulsuk (http://www.bulsuk.com)

  Na vrh strani
 • Kakšne podatke potrebujem za uporabo Ekokalkulatorja?

  Ekokalkulator omogoča izračun za več različnih gospodarskih sektorjev. Pred uporabo Ekokalkulatorja je potrebno zagotoviti slednje podatke:

  SPLOŠNE INFORMACIJE

  - prihodek, število zaposlenih, število polnozaposlenih oz. število oseb s skrajšanim delovnim časom

  PODATKI O PORABI ENERGIJE IN VODE

  - površina stavbe ali delovnega prostora (m2)

  - poraba električne energije in poraba plina ter poraba vode

  - moč (KW) hladilnih naprav in hladilnic, klimatskih naprav

  PODATKI O PREVOZU IN MOBILNOSTIH

  - število vozil (vozni park) ter podatek o prevoženih kilometrih

  - število potovanj

  - prepotovnih kilometrih zaposlenih in način transporta

  PODATKI O NAKUPIH IN OPREMI

  - količina in tip opreme

  ODPADKI

  - količina in vrsta odpadkov (t)

  Na vrh strani
 • Kako uprabljati spletno platformo Ecotoolkit?

  Na vrh strani
 • Kako uporabljati Ecotips (EkoNasvete)

  Nasveti zbran v portali Ecotips - Ekonasveti - so sortirani po aktivnostih v vaši organizaciji.  Primer:

  V vaši organizacij, lahko da porabite veliko papirja. Kako ste pri tem lahko bolj trajnostni? Nasvete za te aktivnosti boste našli v razdelku Management pisarne.

  Bi si želeli, da kot maloprodajalec znižate stoške vaše klimatske naprave?   Nasvete bi našli v aktivnostih - Klimatske aktivnosti.

  Pri vsem tem je ključni aspekt PROFITABILNOST. Kaj mi bo prineslo finančno, če se odločim za izvajanje nasvetov? Za vsak nasvet, boste našli okvirni izračun prihranka oz. smernice za izračun prihranka.

  Na vrh strani
 • Kako se gibati po strani EcoTips (EkoNasveti)

  Na vrh strani
 • Kaj pomenijo posamezni simboli?

  V vodoravnem modrem pasu boste našli posamezne simbole. Kaj pomenijo?
  Evro -  ikona €

  Če kliknete na simbol €: se bodo pojavili samo nasveti, ki potrebujejo majhen strošek investicije (pod 50 EUR)
  Če kliknete na simbol €€ symbol: se bodo pojavili nasveti, mi so zmerni (do 200 EUR)
  Če kliknete na simbol €€€ symbol:pojavile se bodo investicije, ki potrebujejo več kot 200 EUR za investicijo

  Ikona "Nasvet"  

  Ikona se nahaja ob vsakem nasvetu. Ikona se nahaja tudi n avrhu v modrem pasu. S sklikom na ikono ob nasvetu,boste izbrali nasveto v SEZNAM NASVETOV. S kikom na ikono v modrem pasu, vas bo vodilo se seznama nasvetov.

  Ta seznam lahko pošljete na e-poštni naslov s klikom na simbol @ ali jih natisnete s klikom na simbol tiskalnika.

  Ikone z jeziki  S klikom na ikono posameznega jezika, boste preklopili med jeiki - francoščina, angleščina, nizozemščina, bolgarščina, slovenščina, estonščina.   

  Na vrh strani
 • Koliko stane uporaba orodij Ecotoolkit?

  Uporaba nekaterih orodij  Ecotoolkit je brazplačna.

  Ecoscan (EkoRačunalo)and Ecomapping (Ekokartiranje) sta dostopan vsem, v kolikor se registrirajo na spletni strani. 

  V kolikor pa bi želeli dostop do podatkovne baze EcoTips (EcoNasvetov), mora organizacija pridobiti geslo za dostop, pri svojem svetovalcu, pod določenimi pogoji.

  Na vrh strani