EcoToolkit sisaldab kolme keskkonnajuhtimise vahendit, mida saab ettevõte kasutada selleks, et mõista oma tegevuse keskkonnaalast hetkeolukorda, peamisi probleeme ning juhtida ja vähendada ettevõtte tekitatud keskkonnamõju. Neid kolme vahendit (vaata joonist) saab võrrelda ka keskkonnajuhtimissüsteemi elementidega (ühtides kavanda-vii ellu-kontrolli-korrigeeri-mudeliga), mida järgivad paljud juhtimissüsteemid. Seepärast on soovitav EcoToolkit’i vahendeid kasutada samm-sammult (ökokaardistamine, EcoScan, EcoTips). Ökokaardistamine pole tavapäraselt eesmärk iseeneses, vaid tegevuse raamistik, mis aitab tuvastada ning järjestada olulisemad keskkonnaprobleemid ning nendele vastavalt tegutseda. Kui ökokaardistamine on läbi viidud, annab see hea ülevaate järgmistest vajalikest keskkonnaalastest sammudest, milleks saad abi kas EcoScan’i või EcoTips’i kasutades.
Kokkuvõttes, iga eespool nimetatud keskkonnajuhtimisvahendit on võimalik kasutada eraldi ning ikkagi saada vajalik informatsioon ettevõtte keskkonnamõjust ning võimalikest keskkonnaparendustest.

Ökokaardistamine (inglise keeles ecomapping) on lihtne visuaalne vahend eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele oma keskkonnategevuse analüüsimiseks ning juhtimiseks. Ökokaardistamise metoodika sisaldab mitut etappi, kus määratletakse ettevõtte asukoht ümbritseva suhtes, hinnatakse materjalivoogusid ja ressursikasutust, kaasatakse töötajad probleemide väljaselgitamise ja lahendamise protsessi ning koostatakse ökokaardid, mis üldjuhul käsitlevad kuut teemat: vesi, pinnas ja ladustamine, õhk, müra ja tolm, energia, jäätmed ning riskid. Saadud andmetele toetudes koostatakse oma keskkonnategevuse esmane ülevaade, mis on aluseks keskkonnaparenduste tegemiseks kaardistatud probleemsetes valdkondades. 

EcoScan on süsiniku- ja ökoloogilise jalajälje kalkulaator, mis on mõeldud väikeettevõtetele, kes tegutsevad järgnevates tegevusvaldkondades: majutusasutused, baarid, kohvikud ja restoranid, kontorid, juuksuri- ja ilusalongid, autoparandustöökojad, ehitus ja remondiettevõtted, ürituste korraldajad ning jaekauplused. EcoScan annab ettevõtte juhile väga vähese, kuid olulise sisestatud informatsiooni põhjal ülevaate ettevõtte tegevusega kaasnenud keskkonnamõjust, kas lühema (jalajälg arvutatakse 1-päevasele konverentsile) või pikema (jalajälg arvutatakse ettevõtte ühele tegevusaastale) ajaperioodi  vältel. Kasutaja sisestab vajaliku informatsiooni energia- ja veekasutuse, jäätmetekke, transpordikasutuse jms kohta vastavatesse lahtritesse ning seejärel arvutab programm ökoloogilise- ja süsinikujalajälje suuruse. Seejärel saab kasutaja võrrelda kas arvutatud süsiniku- ja ökoloogilise jalajälje teatud keskkonnaaspekte (nt võrrelda energiakasutuse muutust) või kõiki jalajälje aspekte aastate lõikes. Kindlasti on pärast ökokaardistamise läbiviimist või näpunäidete rakendamist (EcoTips) mõistlik kasutada ökoloogilise- ja süsinikujalajälje kalkulaatorit (EcoScan) uuesti, et vaadata, kas rakendatud meetodid on toonud keskkonnaalast muutust/kasu.

EcoTips’i platvormilt leiab ettevõtte juht konkreetseid näpunäiteid eelnevalt ökokaardistamisel ja/või ökoloogilise- ja süsinikujalajälje arvutamisel tuvastatud keskkonnaprobleemidest või -aspektidest. EcoTips’i platvormilt leiad samuti vajalikku informatsiooni asjakohaste õigusaktide ning lisaks võimalike rahaliste säästude osas, mida saavutatakse näpunäidete rakendamisel.